UMOWA O ADOPCJĘ PSA

Zawarta: data (rok-miesiąc-dzień) __________________________
w _______________________________________________________________________,

pomiędzy:
Stowarzyszenie „Dogi Adopcje” ul. Ligenzy 31, 41-800 Zabrze.

KRS 0000321930, Regon 241115854,  NIP 6482691387

email: stowarzyszenie.dogi.adopcje@gmail.com

telefon:+48 604 492 979

 

zwanym dalej Oddającym,
a _____________________________________.___________________________________,
zam.  _____________________________________________________________________,
tel.  stacjonarny ______________ GSM ___________,
email: __________________________..,
nr dowodu osobistego __________________, PESEL ____________________________,
zwanym dalej Opiekunem,
o nast
ępującej treści:

1. Oddający przekazuje nieodpłatnie Opiekunowi psa płci: (pies/suka)*,
maści ………………………………………. w wieku ok. _.. lat, o imieniu ____________., nr tatuażu ________________, nr chipa: _________ ________.
Pies (nie jest/jest)* sterylizowany/kastrowany.

2. Opiekun zobowiązuje się otoczyć właściwą opieką adoptowanego psa, zapewniając mu opiekę i wyżywienie, obowiązkowe i zalecane szczepienia, a w razie potrzeby niezbędne leczenie.


3. Opiekun okre
śla miejsce stałego pobytu psa pod adresem:
_____________________________________________________________________
oraz zobowi
ązuje się do pisemnego powiadomienia w terminie do 7 dni o zmianie adresu pobytu psa. Nie dotyczy okazjonalnych i krótkich wyjazdów.


4. Oddaj
ący ma prawo przeprowadzenia zapowiedzianych i niezapowiedzianych kontroli w miejscu pobytu psa i w razie stwierdzenia nieodpowiednich warunków odebrania go Opiekunowi. Stwierdzenie i

ocena takich warunków przysługuje wyłącznie Oddającemu lub osobom reprezentującym Oddającego na podstawie upoważnienia.
5. Opiekun nie pozb
ędzie się, nie sprzeda, nie odda psa osobom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody Oddającego bez względu na to czy pies jest już jego własnością czy nie.


6. Opiekun zobowi
ązuje się do: zarejestrowania psa, opłacenia podatku za posiadanie psa, corocznego szczepienia psa przeciw wściekliźnie i innym chorobom wraz z poddaniem psa badaniu ogólnego stanu zdrowia u lekarza weterynarii z wpisem do książeczki, nie wypuszczania psa w miejscach otwartych bez dozoru, a w trakcie minimum 2 tygodni od dnia zawarcia umowy nie spuszczania psa ze smyczy na terenie nieogrodzonym zabezpieczenia psa przed samowolnym opuszczeniem posesji, szkolenia psa na posłuszeństwo w razie potrzeby, stosowania się do lokalnych przepisów w miejscu gdzie przebywa.


7. Opiekun zobowi
ązuje się do sterylizacji/kastracji psa w terminie do (rok-miesiąc-dzień) _______________________ i przesłania Oddającemu w terminie 7 dni od podanej daty zaświadczenia o dokonaniu zabiegu wystawionego przez lekarza weterynarii, który go wykonał. (dotyczy/nie dotyczy)*


8. Do momentu okazania za
świadczenia oraz przez pierwsze 12 miesięcy po adopcji pies jest własnością Oddającego, a odpowiedzialność za jego utrzymanie i opiekę spoczywa na Opiekunie, następnie przechodzi na własność Opiekuna. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z warunków Umowy Adopcyjnej pies przechodzi z powrotem na własność Oddającego bez dodatkowych oświadczeń woli.


9. W przypadku zmiany warunków
życiowych i braku możliwości dalszej opieki nad psem Opiekun niezwłocznie powiadomi Oddającego.


10. Opiekun zobowi
ązuję się do dożywotniego przekazywania pisemnych informacji o adoptowanym psie Oddającemu z częstotliwością minimum raz na dwa miesiące.  Informacja powinna zawierać opis zachowania psa, napotkane trudności, przebyte choroby i sposób ich leczenia. Zawsze należy też zawiadomić o śmierci zwierzęcia oraz podać jej powód. W miarę możliwości do informacji dołączyć należy fotografie lub filmy. Przyjmuje się następujące sposoby przekazu: list papierowy, zdjęcie typowe i wydruk zdjęcia dołączone w liście, formaty i transmisje elektroniczne..


11. W razie zaistnienia konieczno
ści uśpienia psa należy bezwzględnie uzyskać od dwóch upoważnionych lekarzy weterynarii lub behawiorystów pisemną opinie o stanie zwierzęcia i konieczności tego ostatecznego kroku. Przed wykonaniem zabiegu należy zawsze zawiadomić Oddającego, przesłać mu obie opinie do wglądu i uzyskać jego akceptację.


12. Opiekun przyjmuje do wiadomo
ści, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mu odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt.


13. Oddaj
ący zobowiązuje się do szeroko rozumianej pomocy w  adopcji, udzielaniu porad wybranymi kanałami łączności, pomocy w znalezieniu behawiorysty czy specjalistycznego gabinetu weterynaryjnego.


14. Inne ustalenia: __________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


16. Umow
ę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.


17. Opiekun wyra
ża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie dla potrzeb wewnątrzorganizacyjnych Stowarzyszenia „Dogi Adopcje” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

__________________________                 _______________________________
W imieniu Oddającego                               W imieniu Opiekuna

 


* niepotrzebne skre
ślić

 

Facebook